+385 98 9840 232

Ekološki sustavi -
Biološki pročišćivaći

Biološki pročišćivači otpadnih voda

Biološki pročišćivači otpadnih voda primjenjuju se za pročišćavanje sanitarnih, industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Kod industrijskih otpadnih voda pročišćivači se projektiraju prema vrsti otpadnih voda te se po potrebi nadograđuju kemijskim postupkom obrade.

Biološki pročišćivači spadaju u grupu "Drugog stupnja (II) pročišćavanja" jer se obrada komunalnih otpadnih voda odvija postupkom biološke obrade sa sekundarnim taloženjem, na koji se po potrebi nadograđuje drugim postupcima.

Projektiranje bioloških pročišćivača otpadnih voda sukladno je hrvatskim normama HRN EN 12255, HRN EN 12566-3 i pravilniku "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" (NN 80/13, NN 43/14). Nakon obrade, izlazna voda je pročišćena do stupnja da se može koristiti za navodnjavanje i sl.

Zajamčeni izlazni parametri pročišćene vode su BPK5 = 25 mg/l, KPK = 125 mg/l i ST = 35 mg/l.

Pročišćivači se izrađuju kao cilindar sa nastavkom u obliku krnjeg stošsca. Ugrađuju se u zelenu ili kolnu površinu.

U tijelu kompaktnog cilindra ugrađen je mehanički predtretman, biološki anaerobno-aerobni proces i sekundarna taložnica. U sklopu biopročišćivača dolazi niskotlačno puhalo za koje trerba osigurati električnu energiju.

U ponudi su i uređaji većih kapaciteta koji se izrađuju kao kontejneri te se paralelno spajaju. Uređaji se izrađuju iz polipropilenskih ploča.

Veliki komunalni sustavi se izrađuju kao armirano-betonski spremnici, osnovna tehnologija pročišćavanja nadograđena je u ulaznoj građevini automatskim finim sitom, mastolovom/pjeskolovom, spremnikom za ugušćavanje mulja i dehidracijom mulja.

Primjenjuju se za obradu otpadnih voda iz domaćinstava, hotela, kampova, naselja, mljekara itd. Mogu se koristiti i kao sezonski objekti.

Mogućnost ugradnje tehnologije pročišćavanja otpadnih voda u postojeće vodonepropusne septičke jame.

Download tabele uređajaBiološki pročišćivači otpadnih voda